Sunday, November 16, 2014

Anandasagaramidani

rAgam - garuDadhvani
tAlam- dESAdi

Pallavi:
AnaNdasAgara mIdani dEhamu BU BArame rAma ||
AnaNdasAgara
Anupallavi:
 SrI nAyakA Kila naigamA Srita saNgIta NyAnamanu brahmA ||naM||
AnaNdasAgara
Charanam:
SrI viSvanAtha SrIkAMta vidhulu pAvana mUrtulu pAsiNca lEdA |
BAviNci rAgala YAdula BajiyiNcE SrI tyAgarAja nuta ||
AnaNdasAgara

No comments:

Post a Comment