Sunday, November 16, 2014

Aparadhamula Norva

rAgam - varALi
tAlam- Adi

Pallavi:
aparAdhamula nOrva samayamu kRupa jUDu Gana maina nA- ||
aparAdhamula
Anupallavi:
capala cittuDai mana seruga kanE jAli kaluga jEsi koni moralaniDE ||
aparAdhamula
Charanam:
sakala lOkula PalA Palamu lerigi saMrakShiMcu cunuNDaga na- |
n nokani brOva teliyanu kIrtana su Sataka | monarcu konna tyAgarAjuni ||
aparAdhamula

No comments:

Post a Comment