Friday, January 31, 2014

Ninu Vina Sukamugana Niraja

rAgam- tODi
tALam- rUpaka

Pallavi:
ninu vinA suKamugAna nIraja nayana rAma ||
ninu
Anupallavi:
manasukeNtO AnaNda mai mai pulakara giNcagA ||
ninu
Charanam:
rUpamu pratApamu Sara cApamu sallApamugala ||
ninu
karuNA rasa pari pUrNa varadA mRuduvArtalugala ||
ninu
rAga rasika rAga rahita tyAga rAja BAgadhEya ||
ninu

Thursday, January 30, 2014

Nija Marmamulanu Telisina Varini

rAgam- umABaraNaM
tALam- Adi

Pallavi:
nija marmamulanu telisina vArini  | nIvala yiNcE dEmokO rAma ||
nija
Charanam:
aja gaja rakShaka gaja carmAM barAdi | daiva Beda mulanu lIla galga jEsina ||
nija
Sruti SAstra purANa vidAdi ShaNmata | niShThula nAma parAdula |
kShiti patulaNgu matulugA jEsina  | kShEma tyAga rAjanuta SrI manOhara ||
nija 

Nayeda Vanchana Seya Kura O Ragava

rAgam- naBOmaNi
tALam- Adi

Pallavi:
nAyeDa vaNcanasEyakurA O rAGava ||
nAyeDa
Charanam:
nalugurikai namma lEdurA SrIrAma caNdra ||
nAyeDa
mAyapu mAnavula jEri matsaruDai tirigitinA |
dAyAdula pOraina gAni dAsuDani vEDukonna ||
nAyeDa
vAdA Ducu bAluDu yeccaTi vADauni lurA- buddhi |
lEdA yana tALimi galavArai tali daNDrulu cUci |
mOda mutO tanayula nucunu muddu beTTi kaugili gUrca |
lEdA yaTu nEgAdA brOva vE tyAga rAja sannuta ||
nAyeDa

Na Moralakimpavemi Srirama

rAgam- dEvagANdhAri
tALam- rUpaka

Pallavi:
nA morAlakiMpavEmi SrIrAma ||
nA
Anupallavi:
nI mahimalu vini vini Ne neNtO nera nammiti ||
nA
Charanam:
oka vana caruDala nADu sahOdaru bAdhalu tA |
Laka moraliDa brOcitivi tanaku sugrIvamu gAdA ||

oka niSicaruDanna mATalOrvaka SaraNanagA | 
SukavacanamulO nAdupalukulanni viBIShaNamA  ||

pUsalu guccina yaTu vale pUni BajiN caga  |
Asalu gala tyAga rAju dAsu Danucu delisi ||
nA

Wednesday, January 29, 2014

Nama Kusuma Mulace Bujimce

rAgam- SrI
tALam- dESAdi

Pallavi:
nAma kusuma mula cE bUjiNcE | nara janmamE janmamu manasA ||
nAmakusuma
Anupallavi:
SrIman mAnasa kanaka pITha muna  | Celaga jEsikoni varaSiva rAma ||
nAmakusuma
Charanam:
nAda svarAmano(na)vara tanapu vEdika pai sakala lIlA |
(vi)nOduni paramAt muni SrI rAmuni |
pAdamulanu tyAgarAja hRud BUShaNuni ||
nAmakusuma

Monday, January 27, 2014

Madhava Mamava Deva

rAgam:Neelambari
Composer: NArayana TErthar

mAdhava mAmava dEva kRuShNa
yAdava kRuShNa yadukula kRuShNa
mAdhava
sAdhu janAdhAra sarvabhAuma
mAdhava
aMbuja lOchana kaMbu Subhagreeva
biMbAdhara chaNdra biMbAnana
chAMpEya nA sAgra lagna sumouktika
Sarada chaNdra janita madana
mAdhava
kapaTa mAnuSha dEha kalpita
jagadaMDa kOTi mOhita bhAratee ramaNa
apagata mOha tadudbhava nija janaka
karuNayA dhruta snEha sulakShaNa

karNakuMDala ravimaMDala vikasita
nijajana mAnasa paMkEruha
karuNahAsa sudhAnidhi kiraNa
Samita bhava tApasa jana mOha

muraLee gAna rasAmRuta poorita
vraja yuvatee mAnasArNava bhO
sarasa guNArNavateerNa bhavArNava
satata geeta keerti maMDala bhO

SaMkha chakra padma SAr~gga gadA khaDga
vaijayaMtee koustubhAdi bhooSha
sweekRuta budhyAdi tatva samanvita
divya maMgaLa gOpabAlaka vESha

Agama giri shikharOdita satya chida
dvaya lakShaNa sukha bhAno
bhOgi kulOttama bhOga Sayana
dugdha sAgararAja lakShmyADhya tanO

iMdirayA saha suMdara kRuShNa
puraMdarAdi vaMdya pada kamala
naMdanaMdana yOgivarya dhuraMdhara
nArAyaNa teertha mati vihAra 


Nadopasana Chese Sankara

rAgam- bEgaDa
tALam- dESAdi

Pallavi:
nAdOpAsana cEsE SaNkara nArAyaNa | vidhulu  velasiri O manasA ||
nAdOpAsana
Anupallavi:
vEdOd dharulu vEdA tItulu | viSva mella niNDi yuNDe vAralu ||
nAdOpAsana
Charanam:
maNtrAtmulu yaNtra taNtrAtmulu mari  | maNtramul anniyu kalavAralu |
tantrini laya svara rAga vilOlulu  | tyAgarAja vaNdyulu svataNtrulu ||
nAdOpAsana 

Nadasudha Rasam Bilanu Nara Krutaya

rAgam- AraBi
tALam- rUpaka

Pallavi:
nAdasudhA rasaM bilanu narA kRutAya (manasA )pranava ||
nAdasudhA
Anupallavi:
vEda gama SAstrA purANAmula kAdhAramaina ||
nAdasudhA
Charanam:
svaramulu yAroka GaNTalu  |vara rAgamu kOdaNDamu mE |
dura naya dESyamu triguNamu -nirata gati Saramu rA |
sarasa saNgati saNdarBamu galagira mulu rA |
dhara BajanE BAgyamu rA tyAga rAju sEviNci ||
nAdasudhA

Nadaloludai Brahmananda Mandave

rAgam- kalyANa vasaNtaM
tALam- rUpaka

Pallavi:
nAdalOluDai brahmAnaNda maNda vE manasA ||
nAdalOluDai
Anupallavi:
svAdu Palaprada saptasvararAganicaya sahita ||
nAdalOluDai
Charanam:
hariharAtmaBU surapati SarajanmagaNESAdi |
varamaunu lupAsiMcarE dhara tyAgarAju teliyu  ||
nAdalOluDai 

Friday, January 24, 2014

Bajare Re Chitta Balambikam

rAgam: kalyaaNi
tALam: mishra caapu
Composer: Muttuswami Dikshitar

bhajare re citta bAlAmbikAM
bhakta kalpa latika aNtA Sriyam
bhajare
nija rUpa dAna daksha caraNA
aruNA nityA kalyANIM shar vANIM
bhajarE
shrI vAgbhava kUTa jAta catur-veda-sva rUpiNIM
shrngAra kAmarA jodbhava sakala vishva vyApiNIM
devIM shakti bIjodbhava mAtrukArNa sharI riNIM
devanuta bhava roga hara vaidya pati hrudaya vihAriNIM
bhAva rAga tALa modinIM bhaktA bhIshTa pradAyinIM
sevaka jana pAlana guru guha rUpa muttu kumAra jananIM
bhajarE

Sarasi janabha mam pahi

Sarasi janabha mam pahi
sakala bhuvana vandya charana
Sara
Vara sya nandura purA dIsha
Vyasadi muni vara saNnuta charita
Sara
mAnita Suguna Sheela
Sara

Siddhi Vinayakam Anisam

rAgam: Shanmukhapriya
tAlam: Rupakam
Composer: Dikshitar

Siddhi Vinayakam Anisam  ChintayAm yaham
Prasiddha GananAyakam VishishtArtha DAyakam Varam
Siddhi
Siddha Yaksha KiNarAdi Sevitam
Akhila jagat Prasiddha Mula Pankaja madhyastham Modaka Hastam
Siddhi
BhadrapadamAsa Cathurt thyAm Brahma nAdi Pujitam
PAsAnkusha Dharam Chatra ChAmara Pari vIjitham
Raudra BAva Rahitam DAsa Jana hrudaya VirAjitam
RauhinEya nujArc citam I hanA varjitam
Adri RAja SutAt majam ananta guru guhA grujam
Bhadrapada PadAmbujam BhAsa mAna Chatur bhujam
Siddhi

Paalimpa Rave Dhelaraa

rAgam: Arabi
tALam: tishra caapu
Composer: Pallavi SEsha Aiyyar


Pallavi:
pAlimpa rAvEdElarA pAvana rAma nanu ||
pAlimpa
Anupallavi:
cAla jAla mEla (shrI) lOla nA pAli deivamA ||
pAlimpa
Charanam:
prEmA ranga bhaktuDanO mAni tAta |
paran dhAma nammitin ayyA shrI mahita shESanuta ||
pAlimpa

Evarito Ne Delpudu Rama

rAgam- mAnavati
tALam- dESAdi

Pallavi:
evaritO nE delpudu rAma nA lOni jAli lEni ||
evaritO
Anupallavi:
kanugoni sadA Bajana sEya kArya mulanni vErAye ||
evaritO
Charanam:
gaNa nAthu  jEya gOraka kaDu vAnaruN Dai tIregA |
guNa mayA mayAM buda sa-mIra gOpAla tyAgarAja nuta ||
evaritO

Yaduvamsa Tilakana Vesa

Composer:HaridAsa

yaduvamSa tilakana vESa vidEne 
madi rAkShi murali nAda vidEne 
yaduvamSa 
muraLI gAna vidEne taralA pAngava dEne 
smara sam bhram Ananda smaraNe idEne 
yaduvamSa 
koLalan Udute namma manadi pav vaLisida 
nala vola vellava kera Lisi kuNisi 
puLa kAnkura gaLa nAgisi maeyya mare yisi 
nalivi gAyava mAya doLaguTTa dEne 
yaduvamSa 
ASegaL eShTO nirASegaLinn eShTO 
rOSha duHkha prEmOt sAhangaL eShTO 
sAsiraa suLi gALi bIsida nam medeyanu 
ghAsi goLise cenna kESava nolivane
yaduvamSa 

Antharangamella Srihariki

rAgam-husEni

aNtaraNgamella SrI hariki oppiNcu kuNTe 
viNta viNta vidhamula vIDunA baNdhamulu
aNtaraNgamella
manujuDai PalamEdi mari nyAni audAkA 
tanuvetti PalamEdi daya galugu dAkA
dhanikuDai PalamEdi dharmamu sEyu dAkA
pani mAli mudisitE pAsenA Bavamu
aNtaraNgamella
cadiviyu PalamEdi SANtamu kalugu dAkA 
pedavetti PalamEdi priya mADu dAkA
madigalgi PalamEdi mAdhavu dalacu dAkA 
eduTa tAnu rAjaitE ElenA paramu
aNtaraNgamella
pAvanuDai PalamEdi Bakti kaligina dAkA 
jIviNci PalamEdi ciNta dIru dAkA
vEvEla PalamEdi vENkaTESu ganna dAkA 
BAviN citnA dEvuDai tE pratyakSha maunA
aNtaraNgamella 

Thursday, January 23, 2014

Telisina Variki Devunditade

rAgam-SaNkarABaraNaM

telisina vAriki dEvuN DitaDE 
valavani duShTula vAdamu lEla
telisinavAriki
puruShula lOpala puruShOt tamuDu 
narula lOna (nara)nArA yaNuDu
para daivamulaku para mESvaruDu 
varusa mUDhula kev varO yitaDu
telisinavAriki
palu brahmala kunu para brahmamu 
malayu nISu laku mahESu DitaDu
ila nAt malalO niTu para mAtmuDu 
Kalula keTluN DunO kAnamu yitaDu
telisinavAriki
vEdaMbu lalO vEdANta vEdyuDu 
sOdiNca karigAcu cOn Adi mUlamu
I desa SrIvENkaTESu DiN dariki 
gAdili matulanu gai kona DitaDu
telisinavAriki

Bakti Nipai Dokate Parama Sukamu

rAgam:Sahana

Bakti nIpai dokaTe parama suKamu 
Yukti jUcina nijaMb okkaTE lEdu
Bakti
kulameNta galige nadi kUDiNcu garvaMbu 
calameNta galige nadi jagaDamE rEcu
talapeNta peNcinA tagiliNcu kOrikalu 
elami vignyAnaMbu yEmiTA lEdu
Bakti
dhanameNta galigenadi daTTamau lOBaMbu 
monayu cakka danaMbu mOhamula rEcu
Ganavidya galigi nanu kappupai pai madamu 
Yena yaga parama pada miNcukayu lEdu
Bakti
taruNuleN daru ayina tApamulu sama kUDu 
sirulenni galigi nanu ciNtalE perugu
ira vayina SrIvENkaTESa ninu kolu vagA 
perige nAn aNdaMbu beLuku lika lEvu
Bakti 

Avadharu Ragupati Andarini

rAgam:KamAs

avadhAru raGupati aNdari ni citta giNcu 
ivala nuNDE koluvi dena desamuKAna
avadhAru
rAma rAGava rAma rAma caNdra praBO
SrI mad ayOdhyA pati sItA pati
prEma nAraduDu pADi pekku raMBAdulA DEru 
mO metti kavu lella mrok kEr adivO
avadhAru
inavaMSa kula jAta ikShvAku kula tilaka 
Ganada Saratha suta kauSika priya
munulu dIviN cEru muNdaTa Bara tuDade
venaka lakShma NuDu sEviNce viNjA mara
avadhAru
kaNduva kausalyA garBa ratnA kara 
ceNdina SrIvENkaTAdri SrIni vAsa
saNdaDi kuSalavulu cadi vEru voka vaNka 
ceNdi nI rAja namu ceppa rAdu rAma
avadhAru 

Rama Chandruditadu Raguvirudu

rAgam:dvijAvaNti/SrIrAgaM

rAmacaNdru DitaDu raGu vIruDu
kAmita Palamul Iya galigen aNdariki
rAmacaNdru
gautamu BArya pAliTi kAma dhEnu vitaDu 
GAtala kauSiku pAli kalpa vRukShamu
sItA dEvi pAliTi ciNtA maNi yitaDu
yI taDu dAsula pAli yiha para daivamu
rAmacaNdru
paraga sugrIvu pAli parama baNdhu vitaDu 
sari hanumaNtu pAli sAmrAjyamu
nirati viBIShaNuni pAli nidhAnamu yItaDu
garima janaku pAli Gana pArijAtamu
rAmacaNdru
talapa SabaripAli tattva pura hasyamu
alari guhuni pAli Adi mUlamu
kalaDan na vAri pAli kannu leduTi mUrti
velaya SrIvENkaTAdri viBuD ItaDu
rAmacaNdru 

Paluvicaramulela Paramatma

rAgam:ShaNmuKapriya

palu vicAramu lEla paramAtma nIvu -nAku 
kalavu kalavu unna kaDamalE miTiki
paluvicAramulEla
nI pAdamula ceNta nibiDamaitE cAlu 
EpAtakamulaina yEmi sEsunu
EpAra nI Bakti iNta galigina cAlu 
Pai pai sirilac caTa pAdu koni nilucu
paluvicAramulEla
soridinI SaraNamu joccitinaMTE cAlu 
karuNiMci yappuDaTTE kAtuvunIvu
sarusa nImudralu BujamulanuMTE cAlu 
arudugA cEtanuMDu aKilalOkamulu
paluvicAramulEla
nEraka vEsina cAlu nI mIda Oka puvvu 
kOrina kOrika lella kona sAgunu
mEratO SrIvENkaTESa ninnu goliciti nEnu 
ErItin uNDina gAni yinniTA GanuDanu
paluvicAramulEla 

Sataparadhamulu Sahasradamdana

rAgam-SaNkarABaraNaM

SatAparAdhamulu sahasradaMDana lEdu 
gati nIvani vuMDaga kAvakuMDagArAdu

talaci nIku mokkagA dayajUDakuMDarAdu 
kolici baMTunanagA kOpiMcarAdu
nilici BayastuDanai nIyeduTa dainyamE 
paluka gAvakuMDa bADigAdu nIku

SaraNu coraga nIku sAre nAj~ja veTTarAdu
sari bUri garavaga caMparAdu
araya jagadrOhinaudu nainA nInAmamu 
garime nuccariMcaga garagaka pOdu

dikku nIvani nammagA digaviDuvagarAdu 
yekkuva nIleMkagAgA yEmanarAdu
takkaka SrIvEMkaTESa tappulellA jEsi vacci 
yikkaDa nIdAsinaiti niMka dOyarAdu 

Telisina Variki Teruvide

rAgam-dhanyAsi

telisina vAriki teruvidE marilEdu 
nail nAkShu poga DeDi nAmamulOn unnadi
telisina
AkasAna lEdu mOkSha maTu pAtA muLAna lEd(u)
IkaDa BUlOka maNdu eNdu lEdu
Pai koni Asalella pAra dOli veda kitE 
SrI kANtu poga DETi citta mulOn unnadi
telisina
surala vadda lEdu sOdiNca namRutamu 
sari dikku laNdu lEdu jala dhilO lEdu
SaraNA gatula pAda jalamul(u)a jErci konE 
haridAsula pUjiNcE aracEtan unnadi
telisina
rAja sAna suKamEdi rAsi karmam aNdu nEdi 
vOja tODa niya tuDai vuNDinA nEdi
sAjAna SrI vENkaTESu sari mudralu dhariNcE 
tEja mutO vignyana dEhamulo vunnadi
telisina

Wednesday, January 22, 2014

Purushottamuda Veevu Purushadhamuda Nenu

rAgam-rEvagupti

puruShOttamuDa vIvu puruShAdhamuDa nEnu 
dhara lOna nAyaNdu maNcitana mEdi
puruShOttamuDa
anaNtA parAdhamulu aTu nEmu sEsEvi 
anaN tamaina daya adi nIdi
ninu neragakuN DETi nIca guNamu nAdi 
nanu neDaya kuNDETi guNamu nIdi
puruShOttamuDa
sakalayAcakamE sarusanAkupani
sakalarakShakatvamu sari nIpani
prakaTiMcininnu dUrEpalukE nAkeppuDUnu 
vekalivainanu gAcEvidhamu nIdi
puruShOttamuDa
nEra miNtayu nAdi nEru piNtayu nIdi 
sAreku agnyAni nEnu NyAnivi nIvu
IrIti vENkaTESa yiTTE nanu nElitivi 
dhAruNi lO niNDenu pratApamu nIdi
puruShOttamuDa 

Niravadhi Sukada Nirmala Rupa

rAgam- ravicaNdrika
tAlam- Adi

Pallavi:
niravadhi suKada nirmala rUpa nijita muni SApa ||
niravadhi
Anupallavi:
Saradhi baNdhana nata saNkraN dana  |
SaNkarAdi gIya mAna sAdhu mAnasa susadana ||
niravadhi
Charanam:
mAmava marakata maNi niBa dEha | SrI ramaNI lOlA Sritajana pAla |
Bima parAkrama BIma karArcita  |
tAma sarAjasa mAnava dUra tyAga rAja vinuta caraNa ||
niravadhi

Tuesday, January 21, 2014

Idu Bhagya Vidu Bhagya Vidu

rAgam– kambhoji /BrindAvani
tAlam- jhampe/kanda capu

idu bhAgya vidu bhAgya vidu bhAgya vayya
paduma nAbhana pAda bhajane sukha vayya
idu
kallAgi irabEku kaThina bhava toreyoLage
billAgi irabEku ballavar oLage
mellane mAdhavana manava meccisa bEku
bellavAgira bEku bandhu janar oLage
idu
buddiyali tanu manava tiddi koLLalu bEku
mud dAga bEku muni yOgi gaLige
madhva matAbdhi yoLum InAgiralu bEku
suddha nAgira bEku karaNa trayaga LaLi
idu
viSaya bhOgada truNake uriyA giralu bEku
nishi hagalu shrI hariya neneya bEku
vasu dEsha purandara vittala rAyana
hasa nAda dAsaranu sEvisalu bEku
idu

Hari Vasarada Upavasada

rAgam– kedara gowla/sinDuBairavi
tAlam- Adi

hari vAsarada upavAsada bhAgyavu
kaNDa kaNDa varige doraku vude
hari
hiridu janmaga Linda hariyan ArAdhipa
parama bhAga vata bhaktari gallade
hari
snAna sandhyAna modalAda karma nyUnada pAparAshi
hEnu iruve noNa modalAda prANiya himseya pApangaLu
hInadvadinda duccara kaili hiDida durdAnada pApangaLu
bhAnu bimbada kaNDa himadante tolaguva Ananda vratake
sariyenna bahude

para satiyara nODi manaviTTa pApavu para dUSaNe pApavu
para himseya mADi avara vastugaLannu apaharisida pApavu 
paramAtmana pogaLuva nAligeyalli narara pogaLuva pApavu
hariya mariya kaNDa kariya sanghagaLante durita kOTigaLannu
pariharisuvantha

Aduva anrta vAkyagaLinda sambhavavAguva pApangaLu
AdabArada dinagaLali strI gOSTiyanADida ppangaLu
bEDa bAradantha varava koDu endu bEDida pApangaLu
kADugiccanu kaNDa khaga mrgatatiyante Odisutiruvantha
uttama vratavu

tOruva dashami dvAdashiyemba sampuTAKAradindoppuva
 haridinavu mUru dinada vrata nAlku hottina AhAravu varjitavu
Uru dArigaLannu naDeya bAradu tAmbUlavu varjitavu
nArAyaNa dAsara sanghadoDane jAgara mADi shrI hariya koNDADuva

atishaya dinadalli dEva rSi tarpaNa varjitavu
prati varuSadali Acarisuva tAi tande tithigaLella varjyavu
satatavu mADuva yagnya puruSanige AhUtigaLellavu varjyavu
itaravAda bhOgadAsegaLellava varjisutali vIra vrtavanAcarisuva

otti baruva pApangaLigella intidu pakSa prAyashcittavu
uttamavAda halavu vratagaLinda uttamavAdgihudu
citta shuddhiyanittu jnAna vairAgyAdi mukti sAdhanavIvudu
muktige sOpAna taraNi bhavAbdhige hariya sannidhige heddAriya
tOruva
hari
halavu purANagaL Odi shAstrangaLa tiLidu kELida rEnu
halavu puNya tIrttha nada nadigaLelli snAna mADida rEnu
halavu vratangaLAcarisi dAnan gaLa tiLidu mADida rEnu
halavu daivangaLoDeya purandara viTTalana olumeya vratake sariyena bahude
hari

Hege Meccisali Hege Arcisali

rAgam– shankarabharana
tAlam- triputa

hEge meccisali hEge arcisali -ninna
nAga shayananE nArada vandyane dEva
hEge
mangaLAbhiSEkake udakave taru venene
gange yunguSTadi paDe diruvene
sangIta kIrtane pADuve nendare
tumburu nAradaru pADuti harO dEva
hEge
puSpava tandu ninagarpisuvenendare puSpa pallaviside hokkuLali
ippatettisakOTi dEvargaLadanoppi naivEdya nIDalu trptanAguve
hEge
kOTi sUryara prabhe migilAdAtanigondu dIpavanu haccidare beLagahude
sATi kANade lakSmi ura sthaLavAgire lOSTa kAsu endu kANike nIDelo
hEge
hAsigEyanu tandu hAsuvenendare shESana mEle nI pavaDisirpe
bIsaNigeya tandu bIsuvenendare bIsutihanu khaga tanna pakkadali
hEge
nitya guNArNva nija guNa pari pUrNa
saccidAnanda sanakAdi vandya
mukti dAyaka namma purandara viTTlana
bhakti dAyaka nendu stutisi koNDADuveno
hEge