Sunday, November 16, 2014

Adaya Sriraguvara Nedela

rAgam- Ahiri
tAlam- Adi

Pallavi:
A daya SrIraGu vara nEDEla rAdayA O dayAMbudhI nI ||kA||
A daya
Anupallavi:
mOdamu tO sad Bakti marmamunu bOdhana cEsi sadA brOcina nI ||kA||
A daya
Charanam:
ninnu tiTTi koTTi hiMsa peTTinad anniyu nan nana lEdA |
ennarAni niNdala tALa mani manniN caga lEdA ||
an namu tAMbUla mosagi dEhamu minna sEya lEdA |
kanna talli daNDri mEmanucu tyAgarAju naku baravaSa mIlEdA ||
A daya

No comments:

Post a Comment