Friday, April 18, 2014

Unnai Nambinen Ayya

rAgam: kiravANi
tALam: Adi
Composer: Muttu TANDavar

unnai nambinEn ayyA sharaNam -nAn
unnai
nAgam punai shambhO naTarAjA puliyUr vAzh IshA
unnai
iruvartam ishaikoNDa kAdA titti ena ninru naTamsheyyum inkitaporpAdA
tirunAval UranviDu tUdA tillai shivakAmi oru pAghA cidambara nAthA
unnai
mazhuviDai tarikkindra kaiyA kondrai malar mAlai punaiginra vaDishuDar meyyA
ezhu bhuvi tudikkindra tuyyA anbar iDamAi irundinbam uDanALum ayyA
unnai
neDiyamAl ayantEDi kANAdengum niraindavA elumbellAm aNindiDum pUNA
aDiyavar tozhunda tamizhpANA tillai ambadi naTarAjA ambalavANA
unnai 

Arar Ashaippadar Nin Padattukku

rAgam: shankaraabharaNam 
tALam: mishra jhampa
Composer: Muttu TaanDavar

ArAr AshaippaDAr nin pAdattukku
ArAr Ashaip
aruL pArAi padam tArAi tuyar tIrAi
puliyUrAi- nin pAdattukku
ArAr Ashaip
kanaka mEniyan pannaga shayana nODu
kanjan puli patanjali pOTra
anavaratamum kanaka sabhaiyuL
nindrADi shivam tanait-tEDiya pAdattukk
ArAr Ashaip
pAlitta vEnknal pOluTra andhakan
pAshattin mEviyE dEshippadEdunai
sEvitta vELaiyilE mukti pAlikkum
dEvE enaiyANDa kOvE ni pAdattukk
ArAr Ashaip
aruvarai tannai iruvbadu kaiyAl
ashaittupphalan koNDeDutta rAvaNan
orubadu shIramum neriyavE munnAL
oru viral Unrum marumalarp pAdattukk
ArAr Ashaip
mUvAyiravarum pUvAr manidarum
muppattu mukkOTi dEvar munivarum
dEvAdi dEvanE vA vAvenrEttiDum
dEshA shivakAmi nEshA nin pAdattukk
ArAr Ashaip

Adum Varai Avar Adatuum

Composer:Oothukadu Venkata Subba iyer
rAgam: Huseni
tAlam Roopakam

Adum varai avar Adattum
Arinthu kondenadi
Mayanginen adi 
kuraiyen adi
Adum
THedum varai  ennai thedattum
Therivikkathe adi
Idathai mattum yetha mattum
Adum
Ingidham yendarle  yeena vilai yendru
Ketpar andha mannan –adhai,
Yeduthu cholla  vandhu nindrale -penne nee
Yerkumodi yendhan yennam

Sangitham avaridam peril KaruMbAga
inikkuthe  yen cholla innium
Saralai varisai  muralikkachu
Jandai varisai Kondaikkachu
Alankara Pambu mele  adi Achu Padiyachu
Adum

Broceva Revarura

rAgam-Khamas 
tAlam: Adi 
Composer: Mysore Vasudevacharya

brOcEvArevarurA ninnu vina raghuvarA -nanu 
brOcEvA
nI caraNAmbujamunu nE viDajAla karuNAlavAla
brOcEvA
O catura nanAdi vandita nIdu parA kElanayya 
nI caritamulu pogaDa lEdu  cinta dIrcca varamulicci vEgamE  -nanu
brOcEvA
sItApatE nApai nIkabhimAnamu lEdA 
vAtAtmaj Arcita pAda nAmoralanu vinarAdA 
Aturamuga karirAjuni brOcina vAsudEvuDE nIvu gadA -nA
pAdakamella pOgoTTi gaTTiga nA cei baTTi viDuvaga -nanu
brOcEvA

Tuesday, April 8, 2014

Theruvil Varaano Ennai

rAgam: sowraashTram
tALam: Adi
Composer: Muttu TaaNDavar

teruvil vArAnO ennai shaTrE tirumbip-pArAnO naTarAjan
teruvil 
uruviliyoDu tripurattaiyum uDan eri sheida naTarAjan
teruvil 
vAsal munnillAnO enakkoru vAcakam shollAnO
nEsamAip-pullEnO kazhai vaitta rajanai vellEnO
dEshikan ambalavANa naTam puri dEvAdi dEvan cidambaranAthan
teruvil 
pOdum pOdillaiyE enakkoru tUdu sholvAr illaiyE
IdarindEn illaiyE enmEl kuTramE tOnrum illaiyE
vEdanu mAlumuvAyira rudran viNNa varum tozhavADiya pAdan
teruvil 

Parvai Ondre Podume

ragam: Surutti 
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar

pArvai onDRE pOdumE- kaLLa 
pArvai
Sanga paduma nidhi iranDum valiyat tandAl -enna
pArvai
kArmugil pOl vanna kadirena madienna
karuvizhi kaDalinai saTRE tiRandu
karuNai mazhai pozhinden agam kuLirum-kaLLa 
pArvai
annai yaSOdai aruginilE SendRu
veNNai tiruDi vanda vindai SollavO -nAn
annaiyin pinnE sendRu aNaindu koNdu nindRu
sollAdhE endRu kaNNAl solliDum-kaLLa
pArvai

Oho Kalame Unpol Evarkku

OhO kAlamE unpOl evarkku uNDu indrajAlamE 
OhO 
bhOgamAghavE aNDap-pUvellAm mEivAi pUnai 
pOl irundu nI puliyaippOl pAivAi 
OhO 
Ur ellAm tUnginum unakkillai tUkkam 
OyAmal OduvAi unakkuNDO tEkkam 
Ar keTTAl unakkenna ariyAi nI nOghakkadhika 
vaTTi koDuppavarkku unmEl Ekkam 
OhO 
bAlaraik-kizhavarAip-paNNiyE keDuppAi paghai 
mathan jpam naDavAmalE taDuppAi 
kAl iraNDuDaiyArkkuk-kOl onru koDuppAi 
kAlanukku uyirellAm kATTiyE viDuppAi 
OhO 
Ayudam illAmal yAvaiyum aruppAi azhudAlum 
tozhudlum aghanru emmai veruppAi shAyum 
tarAshu pOlE sakalamum niruppAi 
sakala uyiraiyum caTTiyil iTTu varuppAi 
OhO 
kallaip-pOl uDambaiyum villaip-pOl vaLaippAi 
kaNam dinam adhikAram ANDEnak-kiLaippAi 
villaip-pOl vadanattai shellaippOl tuLaippAi 
vIngu azhagiyarkkut-tEvAngu uru viLaippAi
OhO 

Krishna Na Nodide

Composer:Gopala Dasar

kRishNa na nODide sarvOth kRishana pADide
kRishNa na nODi sAshThAngava mADide
kashThava pariharisi ishTava nIvana
kRishNa na nODide kRishana pADide
kRishNa
shishhThana nODide vara nirdhishThana nODide
kRishTa pushTa santushTana shrEshThana
shishThara hRuidaya sammishThana ishTana
kRishNa
rangana nODide dEvOttungana nODide
ranga singa kALinga mardana
mangaLAnga bhava bhangana nODide
kRishNa
bAlana nODide lakumI lOlana nODide
shIla shUladhara pAla lIla
shishupAla kAla vana mAlana nODide
kRishNa
dhIrana nODide guNa gambhIrana nODide
viRa shUra parAtpara vara
akrUra varada siri dharana nOdide
kRishNa
shAmana nODide balu nissImana nODide
vAmana bhAmana kAmanayyana
shAmana sImana sOmana nODide
kRishNa
jANana nODide balupravINana nODide
prANana prANana guNagaNa manDita
vENugOpAla viThThala kalyANana
kRishNa

Kaligiyunte Kada Kalgunu Kamita

rAgam- kIravANi
tAlam- Adi 

Pallavi:
kaligiyuNTE kadA kalgunu | kAmita Pala dAyaka ||
kaligiyuNTE
Anupallavi:
kalini iNgita meru gaka ninnADu koNTi  |
calamu cEyaka nA talanu cakkani vrAta  ||
kaligiyuNTE
Charanam:
BAgavatA grE sarulaku nArada  |
prahlAda parASara rAmadAsAdulu |
bAguga SrI raGurAmuni padamula |
Bakti jEsinarIti tyAgarAjunik ipuDu ||
kaligiyuNTE

Nammamma Shaarade Umaa

Composer: kanaka dAsaru
raga: jhinjhoTi
tALa: aTTa

nammamma shaarade umaa-maheshwari
nimmoLagiha naaramma                          
nammamma
kammagOlana vairi-sutanaada soNDila          
hemmaiya gananaathane ammayya
nammamma
uTTa daTTiyu bigi duTTa chellaNada
diTTa taaniva naaramma
paTTada raaNi paarvatiya kumaaranu
hoTTeya gaNanaathane
nammamma
mOre kappina bhaava moradagalada 
kivikOre daaDeya naaramma 
moorukaNNana suta muridiTTa chandrana
dheera taa gaNanaathane
nammamma
raashi vidyeya balla ramaNee hambala nolla
bhaashiganiva naaramma
lEsaagi janara salahuva kaagi neleyaadi
kEshava daasa kaaNe
nammamma

Vandipe Ninage Gananatha

Composer:Sripaadaraayaru

vandipe ninage gaNanAtha -modal
vandipe
banda viGhna kaLeyo gaNanAtha
vandipe
Adiyalli ninna pAda pujisida dharmarAya
sAdhisida rAjya gaNanAtha
vandipe
hinde rAvaNanu mada dinda ninna pUjisade
sandaraNa dalli gaNanAtha
vandipe
mangaLa mooruti guru ranga viTTalana pAda
bhrungane bajepe gaNanAtha 

vandipe

Arumarunthoru Thanimarunthithu

Arumarunthoru thanimarunthithu  ambalathe kandene
Arumarunthoru
Thirumarunthudan paadum marunthu 
thillai ambalathum marunthu
iruvinaigalai arukum marunthu
aezhai adiyarku irangum marunthu
Arumarunthoru
Kondrai thumbai anintha marunthu
kothai meedhir padarntha marunthu
mandrule nindradum marunthu
MannikaVasagar padum marunthu
Arumarunthoru
Indiraranavar vanavar thamul
iruditagal thamaketta marunthu
chandra suriyar kaana marunthu
thane mulaithu thazhaitha  marunthu
Arumarunthoru
Thiruthi thithi endradum marunthu
thevadhi moovargal kaana marunthu
karuthai thiruthi iruthum marunthu
kaalanai kaalal udaitha marunthu
Arumarunthoru

Ethuk Kittanai Modi

Composer:Marimuthu Pillai
rAgam:Surati
Talam:Rupakam

Ethuk kittanai mODi tAn umak kenthan mElayyA
Ethuk 
pAdip piraiyai shaDaiyil Taritta 
paramE tillaip pati naTEsarE
Ethuk 
ATTuk kAl eDuttutt ambalatti nindruIradanai shonnAnO oTrai
mATTukkAran enrAruDanAghilum vAi matam shonnAnO
talai OTTilE iranduNDIrenranda uNmaiyai shonnEnO pallaik-kATTiyE
muppurattAr munnE nindradaiyum eccil uNDadaiyum shonnEnO
Ethuk 
jAtiyum tAyum taghap panum illAda taniday endrEnO -peNNArp
pAdi uDambAkkik kaLLum shumandiTTa paraiyan endrEnO 
jAti bhEdamAip piLLaik kuravar vITTirp peN koNDIr endrEnO 
marai yOdiya vaNangum naTEsarE unnai oppAru millAda tappiliy endrEnO
Ethuk 
azhundavE pirambaDi paTTa kUliyALarenrEnO tashai kazhinda
veLLalum paNinda payittiyakkArarenrEnO kaTTappazham tuNiyinrit-
tOluDuttadaip-pazhippu shonnEnO shiru kuzhandaiyaik-kolla
ANDiyAi vanda tiruTTanellAm veLi viTTu shonnEnO
Ethuk 

Bhavayaami Raghuraamam

rAgam:  rAgamaalika
tALam: rUpakam
Composer: Swaati TirunaaL
Language: Sanskrit

rAgam:saavEri

bhAvayaami raghu raamam bhavyasuguNaa raamam
bhAvai
bhAvuka vitaraNa paraa paanga leelaa lasitam
bhAvai
rAgam:naaTTai kurinji

dinakaraan vaya tilakam divya gaadhi suda savanaa
vana racita subAhu mukha vada mahalyaa paavanam
anagha meeSa Saapa pangam janaka sudaa praaNeSam
ghana kupitha bhrugu raama garva haramitha saakEtam
bhAvai
rAgam:dhanyaasi

vihatha abhishEka mata  vipinagata maarya vaaca
sahita seetaa sowmeetrim  shaanta tama sheelam
guha nilaya gatam citra-  kooTaa gata bharata tatta
mahita ratnamaya paadukam  madana sundaraangam
bhAvai
rAgam:mOhanam

vitata daNDa kaaraNya gata viraada daLanam
sucaritagha Tajadataanu bamida vaishNava astram
patagavara jaTaayu nootam panchavaTee vihitaa vaasam
ati ghOra SoorppaNa khaa vaSa naagata karaadiharam
bhAvai
rAgam:mukhaari

kanaka mruga roopadhara khala maaricaha ramiha 
sujana vimata daSasya hruta  janaka jaan vEshanam
anagham pampa teeira sangata anjanE nabhO maNi
danuja sakhya karam vaali tanudaLa nameeSam
bhAvai
rAgam:poorvi kalyaaNi

vaana rOttama sahita vaayu sunu karaarpita
bhaanusa Sata bhaasvara bhavya ratnaan guleeyam
tEna punaraa neetaa  nyoona cooDaamaNi darSanam
shreenidhi mudadhi teera Sruta vibheeshaNa miLitam
bhAvai
rAgam:madyamaavati

kalita vara setu bandham  khalani seesu mapiSi daaSana
daLana muru daSakaNTa  vidaaraNa mati dheeram
jvalana puta janaka sudaa sahitam yaada saakEtam
vilasita paTTa abhishEkam viSva paalam padma naabham
bhAvai

Hariya Neneyada Narajanmaveke

rAgam:Shankarabharanam
tAlam:Atta

hariya neneyada narajanmavEke - nara
hariya koNDADada nAligeyEke
 hariya
vEdavanOdada viprava tAnEke
kAdalariyada kShatriya tAnEke
krOdhava biDada sanyAsi tAnEke
Adaravillada amRutAnnavEke
Hariya
 satyaSouchavilladAcAravEke
nitya nEmavillada japatapavEke
Baktili mADada haripUjeyEke
uttamarillada saBeyu tAnEke

mAtApitara poreyada makkaLEke
mAtu kELada sosegoDave tAnEke  
nIti nEmavillada kUTa tAnEke
anAthanAda mEle kOpavadEke

aLidu aLidu hOguva makkaLEke
tiLidu buddhiya hELada guruvEke
naLinanABa SrI puraNdara viThalana
chaluva mUrutiya nODada kaNgaLEke
hariya

Nee Maayeyolago Ninnolu Maayeyo

Composer:Kanakadasaru

nee maayeyoLago -ninnoLu maayeyo
nee daehadoLago -ninnoLu daehavo
nee
bayalu aalayadoLago -aalayau bayaloLago
bayalu aalayaveraDu –nanayana doLago
nayana buddhiya oLago -buddhi nayandoLago
nayana buddhi gaLeradu ninnoLago- hariyE       
nee
saviyu sakkareyoLago-sakkareyu saviyoLago
saviyu sakkareyaraDu jihveyoLago
jihve buDDioLago- Buddi  jihveya oLago
jihve Buddi gaLeraDu ninnoLago- hariyE      
nee
kusumadali ganDhavo- gandhavolavu kusumavo
kusuma ganDhagaLeraDu- aagraaNadoLago
asambhava kaagineley Adi keshavaraya
usulaennaLavalla ella ninnoLago
nee

Mosa Hodenallo Nanu Mosahodenallo

Raga: pantuvaraLi /ATTana
Thala: Adi

mOsa hOdenallO nAnu mOsahOdenallO
mOsa
shesHa shayananige sEvakanAgade
vAsudEvanige dAsanAgade
mOsa
mallige mulle marugadavana thandu
Pullajakshana pUjeya mADada
yauvana dali shri hari pada nambade
muvvaththu varusha mOhAbdiyalli biddu
sathyabhAmeyarasana koNDADade
mruthyupaDara dIpthigE uriyAgi

lajje bittu nA gejje kattikoNDu
sajjana rondige sarvatra kuNiyade
suravara tharuvAdi susTHiravAdantha
purandara viTTalana charaNava piDiyade
mOsa 

Kandu Dhanyanade

Composer:Kamalesh vittala
rAga : bEhaag
tALa : ADi

kanDu dhanyanAde shree uDupi krishNana
kaNNare naa KanDu....
kanDu
kanDu dhanyanaadenu bramhaanDa nagariyoDeda hariya
tanDa tanDadi poojegoLuta paanDavarane salahidavana
kanDu
gejje kaala kaDagaviTTu majjige kaDegOla piDidu
hejje pankti ooTavunDu gujju vESHa dharisidavana  
kanDu
enTu maTHada yatigaLu tanna banTarendu poojegoLuta
kanTaka kamsaadigaLane danTinante seeLidavana
kanDu
Ezhu janmada sukritavo kamalEsha viTTalaraaya tanna
daasajanaabheeSHTavittu koosinandadi poSHisidavana
kanDu

Thungaa Theera Viraajam

Composer:Kamalesha Vittala (Anandadasa)

Thungaa theera viraajam bhajamana
Raaghavendra gururaajam bhajamana
Thungaa
MangaLa kara manthraalaya vaasam
Shrungaaraanana rAjitha haasam
Thungaa
Karadrutha danda kamandalu maalam
Suruchira chaetam dhrutha maNi maalam
Nirupama sundara kAya susheelam
Vara kamaleshaarcita nija sakalam
Thungaa

Popu Hogona Baaro

Composer:Sripadarayaru

pOpu hOgONa baarO ranga
pOpu
jAhnaviya tIravante janakarAyana kuvariyante
jAnakiya vivAhavante jANa nI barabEkante
pOpu
kuNDiniya nagaravante bhIshmakana kuvariyante
shishupAlana ballaLante ninage Ole baredaLante
pOpu
pAnDavaru kouravarige lettavADi sOtarante
rAjyavannu bidabekante ranga viTTala barabEkante
pOpu

Kareydharey Barabaaradhey

Composer:Kamalesha Vittala (Anandadasa)
RAga: Veenavadini

Kareydharey barabaaradhey guruvey
Kareydharey
Vara manthraalaya puramandiradolu
CharaNa sevakaru karava mugidu ninna
Kareydharey
HaridAsaru suswara samvedadi
Paravashadali bAyi theradu koogi ninna
Kareydharey
PoojArapitha kamalesha vittalana
DAsagrEsararu  I samayadi ninna
Kareydharey