Wednesday, November 26, 2014

Abishta Varadha

rAgam: hamsadwani
tAlam: Adi

Pallavi:
abhISTa varada shrI mahA gaNapatE | Agama vEdAnt yanta rahita patE ||
abhISTa
Anupallavi:
kavIndra ravi vinuta kanaka maya divya | carana kamala mulu nammiti ni ||
abhISTa
Charanam:
mukti mArgamu naku modaTi daivamu | nI shakti sumukhata bhaktulagu vAriki |
siddhi buddhi vara phalamu nosagina  | sadguru shrI tyAgarAju pogaDina ||
abhISTa

No comments:

Post a Comment