Thursday, November 27, 2014

Bagayenayya

rAgam: caNdrajyOti
tAlam:  Adi

Pallavi:
bAgAyen ayya nI mAyal eNtO | brahma kaina koni yADa taramA ||
bAgAyenayya
Anupallavi:
I gAraDamu nonariNcu cunu | nEgAda nucu balkEdi yunu ||
bAgAyenayya
Charanam:
alanADu kauravula naNaca mana | alari dOsa manE naruni jUci pApa |
phalamu nIku tanaku lEdani cakkaga | pAliMpa lEdA tyAgarAja nuta ||
bAgAyenayya

No comments:

Post a Comment