Wednesday, November 26, 2014

Appa Rama Bakti Yento

rAgam - paNtuvarALi
tAlam– rUpaka

Pallavi:
appa rAma Bakti yeNto gopparA mA ||
appa
Anupallavi:
trippu Talanu nilpi kaNTi reppa valenu gAcu mA ||
appa
Charanam:
lakShmI dEvi valacunA lakShmaNuMDu golucunA |
sUkShma buddhi gala BaratuDu cUci cUci solasunA ||
appa
Sabari eMgiliccunA caMdradharuDu meccunA |
abala svayaMpraBaku daivamacala padavi niccunA ||
appa
kapi vAradhi dATunA kaliki rOTa gaTTunA |
aparAdhi tyAgarAjuk AnaNdamu heccunA ||

appa

No comments:

Post a Comment