Wednesday, February 5, 2014

Devadi Deva Sada Siva

rAgam- siNdhurAmakriya
tALam- dESAdi

Pallavi:
dEvAdi dEva sadA Siva dina nAtha sudhA kara dahana nayana ||
dEvAdi
Anupallavi:
dEvESa pita maha mRugya SamA di guNA BaraNa gaurI ramaNa ||
dEvAdi
Charanam:
Bava caNdra kaLAdhara nIla gaLa  | BAnu kOTi saM kASa SrI Sanuta |
tava pAda BaktiM dEhi dIna baNdhO | dara hAsa vadana tyAga rAjanuta ||
dEvAdi

No comments:

Post a Comment