Wednesday, February 5, 2014

Deva Rama Rama Maha Deva Ragava

rAgam- saurAShTraM
tALam- rUpaka

Pallavi:
dEva rAma rAma mahA dEva rAGava ||
dEva
Anupallavi:
BAva jAri rUpa KEla  BAva pAvanAva mahA- ||
dEva
Charanam:
SaNkara karuNA karA ni SaNkara djRuta Sara Bakta |
va SaNkara danujA hava niS SaNkara sika tyAgarAja ||
dEva 

No comments:

Post a Comment