Wednesday, February 5, 2014

Deva Sritapasthirtha Puranivasa

rAgam- madhyamAvati
tALam- tripuTa

Pallavi:
dEva SrI tapasthIr tha pura nivAsa dEhi Bakti madhunA ||
dEva
Anupallavi:
pAvana pra vRuddha SrI mati -hRud |Bavana sakala jagad avana SrImahA ||
dEva
Charanam:
pASahasta gaNESaharaNa | palASa nArinutESa varada |
kuSESayAri dharA SarEBamRu | gESa saptaRuShISa dEva ||
dEva
nIlagaLa surajAlanuta | natapAla girISa viSAlaPAla  |
kRupAlavAla suSIla gaurI lOla | Siva mAM pAlayAdButa ||
dEva
nAga pUjita naga danuja | harAga mardana vAga dhipavinu |
tAgaNita guNa rAga madadU | rAGa hara SrI tyAgarAja ||
dEva

No comments:

Post a Comment