Friday, November 28, 2014

Dasaratha Nandana Danava Mardana

rAgam - asAvEri
tAlam – Adi

Pallavi:
daSaratha naNdana dAnava mardana dayayA mAMpAhi ||
daSaratha
Charanam:
cAlunu mAyA jAlamu cEya jAlanu | tO ya jAlayA rAya ||
daSaratha
manasuna nArI maNulanu gOri | janula tO jEri ceppa nI dAri ||
daSaratha
dhanikuni neNci tanavunu beNci | vanitala gANci vadarudu boNci ||
daSaratha
nE paradESi nErpuna gAsi | bApa vEDAsi pAvanu jEsi ||
daSaratha
sarvamu nIvu sAreku rAvu | garvamulu lEvu grakkuna brOvu ||
daSaratha
valaciti nIla varNa suSIla | calamika nEla svAmi nE dALa ||
daSaratha
sAgara Sayana sArasa nayana | tyAgarAjA vana tAraka suguNa ||
daSaratha

No comments:

Post a Comment