Thursday, November 27, 2014

Bavanuta Nahrudayamuna Ramimpumu

rAgam – mOhana
tAlam – Adi

Pallavi:
Bavanuta nAhRudayamuna ramiMpumu baDalika dIra ||
Bavanuta
Anupallavi:
Bava tAraka nAtO bahu palkina baDalika dIra kamala saM- ||
Bavanuta
Charanam:
Pavanasuta priya tanakai tirigina baDalika dIra |
Bavanamu cEri naNu verapiNcina baDalika dIra kamalasaM- ||
Bavanuta
paramagu vEdyamulanu sEyani baDalika dIra |
paravalEka saripOyi naTTADina baDalika dIra kamalasaM- ||
Bavanuta
prabala jEsi nanu brOcE vanu konna baDalika dIra |
praBu nIvu tyAgarAju niki baDalika dIra kamalasaM- ||
Bavanuta

No comments:

Post a Comment