Thursday, November 27, 2014

Bajare Bajamanasa Ramam

rAgam – kannaDa
tAlam – cApu

Pallavi:
BajarE Baja mAnasa rAmaM ||
BajarE
Anupallavi:
aja muKa Suka vinutaM SuBa caritaM ||
BajarE
Charanam:
Nirmita lOkaM nirjitaSOkaM | pAlita munijana-madhunA nRupa pAkaM ||
BajarE
SaMkaramitraM SyAmalagAtraM | kiMkara janagaNa tApatraya tamOmitraM ||
BajarE
BUsamaSAMtaM BUjAkAMtaM vAramaKiladaM | tyAgarAja hRudBAMtaM ||
BajarE

No comments:

Post a Comment