Wednesday, November 26, 2014

Alla Kallola Mayen Amma

rAgam – saurAShTra
tAlam – Adi

Pallavi:
alla kallOla mAyen amma yamunA dEvi mA yArtu lellanu dIrpa vamma ||
alla
Anupallavi:
Molla lacE bUjiNci mrokkEmu brOvuv amma ||
alla
Charanam:
mAru bAriki tALalEka I rAjaku mAruni decciti niNdAka |
tAru mArAye bratuku, tattaLiNcE deNdAka ||
alla
gAli vAnalu niNDA rAye mA panu lella gEli sEyuTa keDamAye |
mAlimi tO mam mElu magani yeDa bAyanAye ||
alla
sommu lella nIkosagEm ammA yamunA dEvi yI sumu Kuni gaTTu jErpuv amma |
yemme kAni balimini yEla deccitim amma ||
alla
naLina BavuDu vrAlu vrAsina yeTla yina gAni nAthuDu bratiki yuNTE cAlu |
praLayamu lay yEni E panulu cEsina BAmalu ||
alla
dEhamu lella nosagEm amma O dEvi kRuShNa dEvuni gaTTu jErpum amma |
mOhanAN guni mEmu mOsa puccitiv amma ||
alla
mE mokka TeNca bOtim amma mA pAli dEvu DEmO eNcu konnAD amma |
rAma rO SrI tyAgarAjAptuni bAyam amma||
alla

No comments:

Post a Comment