Wednesday, June 4, 2014

Gitarthamu Sam Gitanandamu

rAgam- suraTi
tALam- dESAdi

Pallavi:
gItArthamu saM gItAnaNdamu  | nItAvuna jUDarA O manasA ||
gItArthamu
Anupallavi:
sItApati cara NAbjamu liDu konna  | vAtAt majuniki bAga telusurA ||
gItArthamu
Charanam:
hari hara BAskara kAlAdi karmamul | anu matamula marmamula nerigina |
hari vara rUpuDu hari haya vinutuDu  | vara tyAgarAja varaduDu suKirA ||
gItArthamu

No comments:

Post a Comment