Wednesday, June 4, 2014

Giri Rajasuta Tanaya Sadaya

rAgam- baNgALa
tAlam - dESAdi

Pallavi:
giri rAja sutA tanaya sadaya ||
giri
Anupallavi:
sura nAtha muKArcita pAda yuga  | pari pAlaya mAM iBa rAja muKa ||
giri
Charanam:
gaNa nAtha parAtpara SaMkar-A | gama vAri nidhI raja nIkara |
PaNi rAja kaN kaNa viGna | nivAraNa SAM Bava SrI tyAgarAjanuta ||
giri

No comments:

Post a Comment