Tuesday, November 25, 2014

Gata Moha Sritapala

rAgam -SaNkarABaraNaM
tAlam – rUpaka

Pallavi:
gata mOhA Srita pAlA dButasItAramaNa ||
gata
Charanam:
Bava sArasa Bava mAnasa Bava nAmara vinuta ||
gata
Bava tAraaka Bava pAlana BavA SaraharaNa ||
gata
vinatA jaga mana rAGava muni pUjita caraNa ||
gata
Sata kOTi carita mAnasa mada CEdaka damana ||
gata
kara SOBita Sara pA pati mira BAskara suguNa ||
gata
Sara jAnana karuNA kara vara vAraNa Samana ||
gata
nata mAna sahita kara pAlita tyAgarAja ||
gata

1 comment:

  1. namashkar Can u please email me or massage me the keyboard notes Gata moha Shirata pala
    kirithiNice song can i get the keyboard notes please

    ReplyDelete