Friday, November 28, 2014

Dharanu Nisari Daivamu Gana

rAgam – varALi
tAlam – Adi

Pallavi:
dharanu nIsari daivamu gAnarA raGuvara ||
dharanu
Charanam:
SrIdAja vaNdana siNdhu baNdhana |SrI daSaratha naNdana Srita hRut SyaNdana ||
dharanu
pApa vimOcana paNkaja lOcana | prApa guTaku yOcanA Bakta pAlana ||
dharanu
sAla vidaLana sarva lOkA vana | pAlaya caNdrA nana patita pAvana ||
dharanu
iNdirA BAgya mA inakulOt tama | caNdamu kanu piMpumA sattA mAtra mA ||
dharanu
pAdAra viNdamu pAvana kaNdamu | nI daya dhana bRuNdamu nityA naNdamu ||
dharanu
vAgISa sannuta tyAgarAjAr cita | nAga Sayana pAlita natasu carita ||
dharanu

No comments:

Post a Comment