Friday, November 28, 2014

Chakkani Raja Margamu

rAgam - Karaharapriya
tAlam - Adi

Pallavi:
cakkani rAja mArgamu yuNDaga | saNdula dUranElE O manasA ||
cakkani
Anupallavi:
cikkani pAlu mIgaDa yuNDaga | cIyanu gaNgA sAgara mElE ||
cakkani
Charanam:
kaNTiki suNdara taramagu rUpamE mu- | k kaNTi nOTa celagE nAmamE tyAgarA- |
j iNTanE bAga nelakonna daivamE yiTu- | vaNTi SrI sAkEta rAmuni BaktiyanE ||
cakkani

No comments:

Post a Comment