Thursday, November 27, 2014

Bakthi Bicca Miyave

rAgam - SaNkarABaraNaM
tAlam – rUpakaM

Pallavi:
Bakti biccamIyavE BAvuka magu sAttvika ||
Bakti
Anupallavi:
muktika Kila Saktiki tri mUrtula kati mElmi rAma ||
Bakti
Charanam:
prANamu lEni vAniki baNgAru pAga juTTi |
AnI vajra BUShaNa mura yaNdu beTTu rIti |
jANa laku purANAgama SAstra vEda japa prasaNga |
trANa galgi yEmi Bakta tyAgarAja nuta rAma ||
Bakti

No comments:

Post a Comment