Thursday, November 27, 2014

Bajaramam Satatam Manasa

rAgam - husEni
tAlam - Adi

Pallavi:
Baja rAmaM satataM mAnasa ||
Baja
Charanam:
amita SuBAkAraM pApa timira viBAkaraM |
Sata muKanuta gItaM sakalA Srita pArijAtaM ||
Baja
pAlita lOka gaNaM ka pAlita vinuta guNaM |
sarOja vara nABaM yama purA rAti lABaM ||
Baja
varA naNda kaNdaM nata surAdi muni bRuNdaM |
kama nIya SarIraM dhIraM mama jIvAdhAraM ||
Baja
kara dhRuta SaracApaM rAmaM Barita guNa kalApaM |
Bava jalanidhi pOtaM sArasa Bava muKa nija tAtaM ||
Baja
vAtAt maja sulaBaM vara sItA vallaBaM ||
rAja ravi nEtraM tyAgarAja vara mitraM ||
Baja

No comments:

Post a Comment