Thursday, November 27, 2014

Bajana Seyave Manasa

rAgam - kalyANi
tAlam - rUpaka

Pallavi:
Bajana sEyavE manasA parama BaktitO SrIrAmuni ||
Bajana
Anupallavi:
Aja rudrAdulaku BUsu rAdula karudaina rAma ||
Bajana
Charanam:
nAda praNava sapta svara vEda varNa SAstra |
purANAdi catuSh ShaShTi kaLala BEdamu kaligE |
mOda kara SarIra metti mukti mArgamunu teliyaka |
vAda tarka mEla SrI madAdi tyAgarAja nutuni ||
Bajana

No comments:

Post a Comment