Monday, November 17, 2014

Aragimpave Pal

rAgam- tODi
tAlam- rUpaka

Pallavi:
AragiMpavE pAl ||
AragiMpavE
Anupallavi:
SrI raGu vIra janakajA kara pa- | vitritamau venna pA- ||lA||
AragiMpavE
Charanam:
sAra maina divyAn namu | ShaDra sayuta BakShaNamulu |
dAra sOdarAdula tO | tyAgarAja vinuta pA- ||lA||
AragiMpavE

No comments:

Post a Comment