Tuesday, June 3, 2014

Chala Kallaladukonna Saukyamemira

rAgam- AraBi
tALam- Adi

Pallavi:
cAla kalla lADu konna sauKyam EmirA ||
cAla
Anupallavi:
kAlamu pOnu mATa nilucunu  | kalyANa rAma- nAtO ||
cAla
Charanam:
talli taNDri nEnuNDa takkina Baya mElarA yani  | palumAru nI vennO bAsalu cEsi |
ilalO sari vAralalO eN teNtO brOcu cuNDi |
peddalatO balki mep piNci tyAgarAju nitO ||
cAla

No comments:

Post a Comment