Tuesday, April 8, 2014

Popu Hogona Baaro

Composer:Sripadarayaru

pOpu hOgONa baarO ranga
pOpu
jAhnaviya tIravante janakarAyana kuvariyante
jAnakiya vivAhavante jANa nI barabEkante
pOpu
kuNDiniya nagaravante bhIshmakana kuvariyante
shishupAlana ballaLante ninage Ole baredaLante
pOpu
pAnDavaru kouravarige lettavADi sOtarante
rAjyavannu bidabekante ranga viTTala barabEkante
pOpu

No comments:

Post a Comment