Friday, April 18, 2014

Arar Ashaippadar Nin Padattukku

rAgam: shankaraabharaNam 
tALam: mishra jhampa
Composer: Muttu TaanDavar

ArAr AshaippaDAr nin pAdattukku
ArAr Ashaip
aruL pArAi padam tArAi tuyar tIrAi
puliyUrAi- nin pAdattukku
ArAr Ashaip
kanaka mEniyan pannaga shayana nODu
kanjan puli patanjali pOTra
anavaratamum kanaka sabhaiyuL
nindrADi shivam tanait-tEDiya pAdattukk
ArAr Ashaip
pAlitta vEnknal pOluTra andhakan
pAshattin mEviyE dEshippadEdunai
sEvitta vELaiyilE mukti pAlikkum
dEvE enaiyANDa kOvE ni pAdattukk
ArAr Ashaip
aruvarai tannai iruvbadu kaiyAl
ashaittupphalan koNDeDutta rAvaNan
orubadu shIramum neriyavE munnAL
oru viral Unrum marumalarp pAdattukk
ArAr Ashaip
mUvAyiravarum pUvAr manidarum
muppattu mukkOTi dEvar munivarum
dEvAdi dEvanE vA vAvenrEttiDum
dEshA shivakAmi nEshA nin pAdattukk
ArAr Ashaip

No comments:

Post a Comment