Friday, February 7, 2014

Kande Kande Swamiya

rAgam– Mukhari
tAlam- Ata

kaNDe kaNDe svAmiya bEDi koNDe
kaNDe
kaNDe tirupati vEnkaTEshana
kAranAtmaka sArvabhaumana
kAmitArttava nIva dEvana
karuNAnidhi endenisi merevana
 kaNDe
kOTi sUrya prakAsha venipa
kirITa vanu mastakadi kaNDenu
Sati yillade chatur hastadi
shanka chakra gadAbja kanDenu
bUTakada mAtalla kELiro
bhUri daivarar amyaNan ghriya
kaNDe
tappu kANike kappa gaLa
samasta dEshagaLinda tarisuva
uppu Ogara gaLane mArisi
ucita dindali haNava gaLisuva
ippattu duDDige sEru tIrttava
oppadali kraya mADi koDisuva
sarpa shayana sArva bhouma
appa vEnkaTa raManan ghriya
kaNDe
uradi shrI dEviyi yaLa kaNdenu 
unnata data kaustubhava kaNdenu
garuDa kinnarA nAra Dadi
gandharvara eDa baladalli kaNDenu
tara taradi bhaktarige varagaLa
karedu koDuvuda nirata kaNDenu
sharadhi shayana shESa giriya
varada purandara viTTalanan ghriya
kaNDe

No comments:

Post a Comment