Wednesday, February 5, 2014

Dehi Tavapada Baktim

rAgam- Sahana
tALam- Adi

Pallavi:
dEhi tavapada BaktiM vai dEhi patita pAvanimE sadA ||
dEhi
Anupallavi:
aihikA muSh mika PaladE kamalA sanAn yajavaraa janani ||
dEhi
Charanam:
kalaSa vArASijanitE kanaka BUShaNalasitE |
kalaSajagItamuditE kAkutthsarAjasahitE ||
dEhi
aKilAMDarUpiNi aLikula niBavENi |
maKasaMrakShaka rANi mamaBAgyakAriNi ||
dEhi
SaraNA gatapAla nE Sata muKa mada damanE |
taruNAbja naya nE tyAga rAja hRut sadanE ||
dEhi

No comments:

Post a Comment