Wednesday, February 5, 2014

Dasarathe Daya Saradhe

rAgam- kOkilapriya
tALam- dESAdi

Pallavi:
dASarathE dayA SaradhE ||
dASarathE
Anupallavi:
ASara haraNa parASara gEya | kavISa suhRudayani vESa GRuNA kara ||
 dASarathE
Charanam:
sarasi janABA jaladhara SOBA  | paripA litEBA vara Bakta lABA |
pari cara kISa pApa vinASa  | taraNi saNkASa tyAgarA jESa  ||
dASarathE

No comments:

Post a Comment