Friday, January 10, 2014

Aparadhamula Manpi Adukovayya

rAgam - darbAr
tAlam- JaMpe

Pallavi:
aparAdhamula mAnpi AdukOvayya ||
aparAdhamula
Anupallavi:
kRupa jUci brO citE kIrti kala dika nIku ||
aparAdhamula
Charanam:
atyaMta matsaramadAMdhuDai sajjanula |
nityakarmamulavale niMdiMcukonna nA- ||
aparAdhamula
cUcuvArala keduTa sokki japituDanaiti |
yOciMca nIpAdayugaLa dhyAnamulEni nA- ||
aparAdhamula
straiNajanulagUDi vINADitinigAni |
prANahitaguNakathala balkalEnaiti nA- ||
aparAdhamula
SaraNu joccina nannu karuNiNcavE rAma | 
vara tyAgarAja nuta vaSam ugAdika nAku ||
aparAdhamula

No comments:

Post a Comment