Saturday, August 31, 2013

Vishnu Vahanu

rAgam- SaNkarABaraNaM
tALam- rUpaka

Pallavi:
viShNu vAhanaND idigO veDale jUDarE ||
viShNu
Anupallavi:
kRuShNa caraNa BaktulalO kIrti galgu BAgyaSAli  ||
viShNu
Charanam:
(sri)raMga patini poNgucu hRudraN gamunanu dalaci |
baNgaru sari raNgu gala pataNga rAju tA nanucunu ||
viShNu
varuNA layu moraliDa vini karuNA pU rituDai |
hari Baktula pari tApamu hari yiNtu nanucu vEDkaga ||
viShNu
rAjillu virAjA dhipuD I  jagamuna kEgiy ahi |
rAja rAja BOji tyAga rAja nutuni tA pogaDucu ||
viShNu

No comments:

Post a Comment