Friday, August 30, 2013

Gajavadana Beduve

rAgam– Dhanyasi
tAlam–Adi

gajavadhanA bEduvE gowri tanaya
gajavadhanA
tri jaga vanditanE suja nara porevanE
gajavadhanA
pAshAn kushadhara parama pavitra
mooshika vAhana muni jana prEmA
mO dadi ninnaya pAdava tOrO
sAdhu vanditane Adarad indali
sarsija nAbha shri purandara viTTalana
niratane neyu vante daya mADO
gajavadhanA

No comments:

Post a Comment