Saturday, August 24, 2013

Enenu Danava Madali

rAgam– Kamavardhini
tAlam-Chapu

EnEnu dAnava mADali -hari
dhyAnakke samavAda dAna gaLuNTe
EnEnu
shatakOTi kanyA pradAnava mADali
atishayada udaka dAnava mADali
mati shuddhavAgi bhUdAnava mADali
kshiti ramaNana dhyAnake sariyuNTe
EnEnu
dinagondu sAvira gOdAna mADali
anudina annadAna mADali
ghanavAgi suvarNa dAnava mADali
vanajanAbhana dhyAnake sariyuNTe
EnEnu
sAdaradi tarka vyAkaraNa pELali
vEda gIta bhASyavanOdali
sAdhisi snAna japangaLa mADali
mAdhavana dhyAnakke sariyuNTe
EnEnu
uttamavAda vastra dAnava mADali
muttu mANikya dAnava mADali
atyanta vidyA pradAnava mADali
cittaja pitana dhyAnake sariyuNTe
EnEnu
nAnA tIrttagaLalli snAnava mADali
kAnana doLage tapavanu mADali
jnAnadinda shastrArthava mADali
(ninna )dhyAnake sariyuNTe purandara viTTala
EnEnu

1 comment: