Monday, July 29, 2013

Emayya Rama

rAgam- kAMBOji
tALam - JaMpe

Pallavi:
Emayya rAma brahmENdrA dulaku naina | nI mAya teliya vaSamA –SrIrAma ||
Emayya
Charanam:
kAmAri vinuta guNa dhAma kuvalaya daLaSyAma | nanu ganna taNDri –SrIrAma ||
Emayya
Sutu Danucu daSarathuDu hitu Danucu sugrIvud | ati balu Danucu kapulu |
kShiti nAthu Danucu BU patulu koliciri gAni  |
patita pAvanu Danucu madi teliya lErairi ||
Emayya
celikA Danucu pAMDavulu  | virOdhi vaTaMcu ala |   jarAsaMdhAdulu |
kala vADavani kucEluDu |  nerigirE gAni O jalajAkSha |  ninnu sEviMpa lerairi ||
Emayya
naru Danucu narulu tama  | dora vanucu yAdavulu |
varuDav anucu gOpa satulu | kari varada Badragiri SrI |  
rAmadAsanuta paramAtmuDani |   ninnu BAviMpa lErairi ||
Emayya

No comments:

Post a Comment