Tuesday, June 11, 2013

Rama Dasaratha Rama

rAgam:pADi

rAma daSaratha rAma nija satya kAmA
namO namO kAkutthsa rAma
rAma
karuNA nidhi rAma kausalyA naNdana rAma  
parama puruSha sItApati rAma
Saradhi baNdhana rAma savana rakShaka rAma  
gurutara ravivaMSa kOdaNDa rAma
rAma
danuja haraNa rAma daSaratha suta rAma  
vinutA mara stOtra vijaya rAma
manujAvatAra rAma mahanIya guNa rAma  
anilaja priya rAma ayOdhya rAma
rAma
sulalitayaSa rAma sugrIva varada rAma  
kaluSha rAvaNa bhayaNkara rAma
vilasita raghu rAma vEdagOcara rAma  
kalita pratApa SrI vENkaTagiri rAma
rAma

No comments:

Post a Comment