Thursday, September 27, 2012

Sri Ganesha Vandanam

Gajaananam Bhoota Ganaadhi Sevitam
Kapitta Jambhoo Phaalasaara Bhakshitam
Umaasutam Shoka Vinaasha Kaaranam
Namaami Vighneswara Paada Pankajam .

Pranamya Sirasa Devam,
Gauri Putram, Vinayakam,
Bhakthya Vyasa Smaren Nithya,
Mayu Kama Artha Sidhaye. 

No comments:

Post a Comment