Thursday, September 27, 2012

Nandhanandhana Venunaadha

rAgam:dhanyAsi/ABeri

naNda naNdana vENunAda vinOda mukuNda
kuNda daNtahAsa gOvardhana dharA
naNda
rAma rAma gOviNda ravicaNdra lOcana  
kAma kAma kaluSha vikAra vidUrA
dhAma dhAma viBavatpratApa rUpa danuja
nirdhUma dhAma karaNa catura BavaBaNjanA
naNda
kamala kamalavAsa kamalA ramaNa
dEvOttama tamOguNa satata vidUra
pramadat pramadAnuBava BAva karaNa  
sumuKa sudhAnaNda SuBa raNjanA
naNda
parama parAtpara para mESvarA  
varada varadAmala vAsudEva
cira cira Gananaga SrIvENkaTESvara  
narahari nAma pannaga SayanA
naNda

No comments:

Post a Comment