Thursday, August 30, 2012

Rama Chandraya Janaka Raja Ja

rAgam- navarOju
tALam- tiSra Eka

Pallavi:
rAma caNdrAya janaka rAja jA manOharAya  |
mAmakA BIShTa dAya mahita maNgaLaM ||
Charanam:
kOsalE SAya maNda hAsa dAsa pOSha NAya  |
vAsa vAdi vinuta sadh vara Da maNgaLaM ||

cAru mEGa rUpAya caNda nAdi carcitAya  |
BAna kaTaka SOBitAya BUri maNgaLaM ||

lalita ratna kuNDalAya tulasi vana mAlikAya  |
jala ja sadRuSa dEhAya cAru maNgaLaM ||

dEvakI suputrAya dEva dEvOtta mAya  cAva |
jata guru varAya Bavya maNgaLaM ||

puNDarI kAkShAya pUrNa caNdra vadanAya  |
aNDa jata vAhanAya atula maNgaLaM ||

vimala rUpAya vividha vEdANta vEdyAya  |
sujana citta kAmitAya SuBaga maNgaLaM ||

rAma dAsAya mRudula hRudaya kamala vAsAya  |
svAmi Badra girivarAya sarva maNgaLaM  ||

No comments:

Post a Comment